Warunki

 

Warunki korzystania ze strony internetowej

Wersja 1.2

Strona internetowa srch pod adresem https://srch.pl jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do srch. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom opublikowanym w Witrynie w związku z takimi funkcjami.

Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone w odniesieniu do niniejszych warunków.

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące warunki, które regulują korzystanie z Witryny. Wchodząc na stronę spełniasz te warunki i wskazujesz, że masz uprawnienia i możliwość wejścia na te warunki. Aby uzyskać dostęp do witryny, musisz mieć co najmniej 18 lat. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków niniejszych Warunków, nie wchodź i / lub nie korzystaj z Witryny.

Niniejsze Warunki wymagają zastosowania punktu 10.2 dotyczącego indywidualnego arbitrażu w celu rozstrzygania sporów i ograniczenia dostępnych środków zaradczych w przypadku sporu.

Dostęp do strony internetowej

Z zastrzeżeniem tych warunków. Firma udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji, ograniczonej do dostępu do Witryny wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Pewne ograniczenia. Prawa przyznane Tobie na mocy niniejszych warunków podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie będziesz sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, przenosić, rozpowszechniać, hostować ani komercyjnie wykorzystywać Witryny; (B) nie modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, demontować, dokonywać inżynierii wstecznej ani inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Witryny; (C) nie wejdzie na Witrynę w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej Witryny; oraz (d) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie wolno kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, ponownie publikować, ponownie wydawać, pobierać, wyświetlać, publikować ani przesyłać jakiejkolwiek części Witryny w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że określono inaczej, jakiekolwiek wydanie, aktualizacja lub inny dodatek Funkcjonalność strony będzie podlegać tym warunkom. Wszelkie prawa autorskie i inne informacje o prawach własności w Witrynie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia działania witryny z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Przyjmujesz do wiadomości, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, przerwy lub zakończenie działania Witryny lub jakiejkolwiek jej części.

Brak wsparcia i konserwacji. Zgadzasz się, że Firma nie będzie zobowiązana do zapewnienia Ci jakiegokolwiek wsparcia dotyczącego Witryny.

Wyłączając wszelkie treści użytkownika, które możesz udostępnić, masz świadomość, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości są własnością Spółki lub dostawców Spółki. Należy pamiętać, że niniejsze warunki dostępu do Witryny nie przyznają użytkownikowi żadnych praw, praw ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej innych niż prawa ograniczonego dostępu określone w punkcie 2.1. Firma i jej dostawcy zachowują wszelkie prawa, które nie zostały przyznane na mocy niniejszych Warunków.

Linki i reklamy stron trzecich; Inni użytkownicy linki i reklamy osób trzecich. Witryna może zawierać łącza do witryn i usług stron trzecich i/lub wyświetlać reklamy stron trzecich. Takie linki i reklamy stron trzecich nie są pod kontrolą Firmy, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za linki i reklamy stron trzecich. Firma zapewnia dostęp do tych linków i reklam stron trzecich wyłącznie dla Twojej wygody i nie przegląda, nie popiera, nie monitoruje, nie popiera, nie podejmuje się ani nie reprezentuje żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam stron trzecich. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam stron trzecich na własne ryzyko i musisz zachować należytą ostrożność i dyskrecję. Gdy klikniesz dowolny link i reklamę osób trzecich, obowiązują odpowiednie warunki i zasady dotyczące osób trzecich, w tym metody dotyczące prywatności i gromadzenia danych przez osoby trzecie.

Inni użytkownicy. Każdy użytkownik witryny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy treści użytkowników, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści użytkowników, niezależnie od tego, czy są one dostarczane przez Ciebie, czy przez inne osoby. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane w wyniku takich interakcji. W przypadku sporu między Tobą a dowolnym użytkownikiem Witryny nie jesteśmy zobowiązani do udziału.

Niniejszym zwalniasz i na zawsze zwalniasz naszą Firmę oraz naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców i niniejszym zrzekasz się wszelkich przeszłych i obecnych i przyszłych sporów, roszczeń, sporów, żądań, praw, obowiązków, odpowiedzialności, działań i przyczyn jakiegokolwiek rodzaju i charakter, który powstaje lub powstaje bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do Witryny. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego w związku z powyższym, który stanowi: „Ogólne zwolnienie nie dotyczy roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że ​​istnieje na jego korzyść w momencie zwolnienia Jego układ z dłużnikiem.”

Plik cookie Google DoubleClick DART. Google jest jednym z zewnętrznych dostawców na naszej stronie. Wykorzystuje również pliki cookie, zwane plikami cookie DART, do wyświetlania reklam odwiedzającym naszą witrynę na podstawie ich wizyt na stronie www.website.com i innych witrynach w Internecie. Jednak odwiedzający mogą zrezygnować z używania plików cookie DART, odwiedzając politykę prywatności reklam i sieci partnerskiej pod następującym adresem URL - https://policies.google.com/technologies/ads

nasi partnerzy reklamowi. Niektórzy reklamodawcy w naszej witrynie mogą używać plików cookie i sygnalizatorów WWW. Lista naszych partnerów reklamowych znajduje się poniżej. Każdy z naszych partnerów reklamowych ma własną politykę prywatności dotyczącą danych użytkownika. Aby ułatwić dostęp, umieściliśmy hiperłącze do poniższej polityki prywatności.

Google
https://policies.google.com/technologies/ads

Oświadczenie

Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a nasza firma i dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków zbywalności. , Przydatność do określonego celu, tytuł, cicha przyjemność, dokładność lub nienaruszanie. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że Witryna spełni Twoje wymagania, będzie dostępna przez cały czas, na czas, bezpieczna lub wolna od błędów, ani że będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub w inny sposób szkodliwa, kompletna, legalna, lub bezpieczne. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do Witryny, każda taka gwarancja jest ograniczona do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania gwarancji, więc powyższe ograniczenie nie ma zastosowania.

GWARANCJE OGRANICZENIE

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku nasza firma lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za utratę zysków, utratę danych, koszty zakupu produktów zamiennych lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, szczególne szkody lub kary wynikające z warunków, które odnoszą się do nich lub korzystania lub niemożności korzystania z Witryny, nawet w przypadku powiadomienia Spółki o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej odbywa się według Twojego wyłącznego uznania i na odpowiedzialność, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego urządzenia lub systemu komputerowego lub za jakąkolwiek utratę danych z tego powodu.

Ostateczny termin. Z zastrzeżeniem niniejszej sekcji, niniejsze warunki pozostaną w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawa do korzystania z Witryny w dowolnym momencie iz dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania, w tym w przypadku korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, Twoje konto i prawo dostępu do Witryny i korzystania z niej natychmiast wygasną. Rozumiesz, że każde zamknięcie Twojego konta może wiązać się z usunięciem treści użytkownika powiązanych z Twoim kontem z naszych aktualnych baz danych. Firma nie będzie ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za wygaśnięcie Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy: Sekcje 2 do 2.5, Sekcje 3 i Sekcje 4 do 10.
Polityka praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i prosi użytkowników naszej witryny o to samo. W związku z naszą witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę dotyczącą prawa autorskiego, która przewiduje usuwanie wszelkich materiałów naruszających prawo oraz zamknięcie użytkowników naszej witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeżeli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, korzystając z naszej strony, narusza prawa autorskie do utworu i chcesz usunąć materiał rzekomo naruszający informacje opublikowane w formie pisemnego zawiadomienia (zgodnie z 17 USC § 512 (c)) należy dostarczyć wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich Nasz: Twój

fizyczny lub elektroniczny podpis;

Określ dzieła chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone;

Zidentyfikowanie materiałów w naszych usługach, które Twoim zdaniem naruszają prawa, oraz tego, o usunięcie których prosisz;

Wystarczające informacje, aby umożliwić nam zlokalizowanie takiego materiału;

Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie pozwanych materiałów nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przez prawo; Oraz oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i fałszywa kara, że ​​Ty lub właściciel rzekomo naruszyłeś prawa autorskie lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 USC § 512 (f) wszelkie błędne przedstawienie istotnych faktów w pisemnym zawiadomieniu automatycznie powoduje, że strona skarżąca się ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wydatki i honoraria adwokackie poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i roszczeniem o naruszenie praw autorskich.

Pełne warunki. Warunki te stanowią całość umowy między Tobą a nami dotyczącej korzystania z witryny. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Nagłówki sekcji w niniejszych warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym w tym”. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków będą nienaruszalne, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmianę, tak aby było ważne i wykonalne w maksymalnym dozwolonym zakresie przez prawo. Twoja relacja z firmą jest relacją niezależnego kontrahenta i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsze Warunki oraz Twoje prawa i obowiązki w tym dokumencie nie mogą być przenoszone, podzlecane, delegowane lub w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podzlecania, delegowania lub przeniesienia sprzeczne z powyższym nie będą być nieważne i nieważne. Spółka może dowolnie przypisywać niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszym regulaminie są wiążące dla odbiorców.

Twoja prywatność.
Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Informacje o prawach autorskich / znakach towarowych. Prawa autorskie ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Nie możesz używać tych znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej osoby trzeciej, która może być właścicielem tych znaków.

Dane kontaktowe

Adres: POB 57013, Tel-Aviv, ISRAEL
E - mail: srchproject@gmail.com